Gebiedsontwikkeling SchieDistrict

scroll down

SchieDistrict is een grootschalige gebiedsontwikkeling rond de OV-knoop Schiedam Centrum. Deze ontwikkeling moet leiden tot de schaalsprongen op het gebied van wonen (verdichten), economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (bereikbaarheid met alle (deel)modaliteiten) die nodig zijn om in Schiedam verstedelijking, betere leefbaarheid en maatschappelijke inclusie op een duurzame manier te realiseren.

Klant
Gemeente Schiedam
Expertise
Looptijd
2019 - heden

De vraag

Gemeente Schiedam vroeg voor de Gebiedsontwikkeling SchieDistrict een proces- en omgevingsmanager. Bij deze grootschalige gebiedsontwikkeling komen er veel stakeholders en bestuurslagen samen. Awareness coördineert de bestuurlijke besluitvorming op gemeentelijk niveau. Daarnaast ontwikkelt Awareness een strategie voor de regionale en nationale bestuurlijke lobby en voert deze uit. 

Onze aanpak

Awareness nam deze verbindende positie op zich. Door de kennis van en ervaring met bestuurlijke processen,  en zette daarbij op de volgende zaken in:

 • Advisering/sparring/begeleiding van college van B&W en portefeuillehouders over/bij optreden in overleggen met MRDH, provincie, NS, ProRail en ministeries (BZK en I&W)
 • Interactie met bewoners, de raad en de pers. 
 • Begeleiden/opstellen van visiedocumenten, projectplannen, voortgangsrapportages, subsidieaanvragen.
 • Coaching en sparring met de deelprojectmanagers en inhoudelijke specialisten. 
 • Projectleider vernieuwing Station Schiedam: organisatie en coördinatie van de lobby voor een omvangrijke vernieuwing van station Schiedam Centrum; aansturing van stedenbouwkundig bureau en ingenieursbureau t.b.v. diagnose en ontwerp.
 • Voorzitten van overleggen met beleids- en stafafdelingen t.b.v. bestuurlijke besluitvorming, inclusief het opstellen van collegenota’s en raadsvoorstellen.
   

Het resultaat

Vaststelling van:

 • Ontwikkelperspectief Bedrijventerreinen inclusief een nieuw bestemmingsplan en een Toetsingskader Duurzaamheid Vastgoed en buitenruimte  
 • Gebiedsopdracht SchieDistrict door het college 
 • Bestemmingsplan Schieveste (300 woningen) incl. grondexploitatie
 • Visie Stationsgebied incl. grondexploitatie
 • Startbeslissing vernieuwing station Schiedam met onder andere de spoorse partijen (NS en ProRail)

En: 

 • Opname van station Schiedam in werkprogramma MoVe
 • Toekenning bijdrage uit de 1e tranche Woningbouwimpusgelden BZK voor Schieveste
   

Wil je op de hoogte blijven?