Tramsporenvervanging Scheveningseweg

scroll down

De tramsporen op de Scheveningseweg moesten vervangen worden. Dat kon bijna niet zonder de prachtige bomen daar te beschadigen. Daarom is Awareness door gemeente Den Haag gevraagd een participatieproces in te richten waarbij belanghebbenden en belangstellenden mee konden praten.

Klant
Gemeente Den Haag
Expertise
Looptijd
2017

Meer informatie

Paul Weststrate

De vraag

Het tramspoor bij de Scheveningseweg is een bijzondere. Waar een normaal tramspoor meestal op bielzen ligt, die een tijdje meegaan en dan worden opgevuld, deed de TU Delft in de jaren vijftig een ontdekking, waarbij het spoor op losse betonnen blokken (poeren) wordt gelegd, die voorzien zijn van een stellingsmechanisme. Dat zou onderhoud makkelijker maken, want dankzij deze mogelijkheid tot correctie van verzakkingen zou ingrijpende vervanging van de fundering nooit meer nodig zijn.

De praktijk bleek weerbarstiger en in 2016 wees onderzoek uit dat dit tramspoor echt aan het einde van zijn latijn was beland. In 2018 moest er een nieuw spoor liggen. Dat kon echter niet zomaar, want aan de Scheveningseweg staan grote bomen die de straat een monumentale uitstraling geven. De boomwortels zijn in al die jaren om de betonnen poeren heen gegroeid, waardoor een groot aantal bomen het niet overleven als de poeren vervangen worden. Niet alleen zijn de bomen op zichzelf belangrijk, ze dragen ook in belangrijke mate bij aan de cultuurhistorische waarde van de straat. 

Daarom vroeg gemeente Den Haag Awareness om een participatieproces in te richten zodat alle belanghebbenden mee konden praten over de tramsporenvervanging. Daarbij moest ook expliciet gezocht worden naar een oplossing met het behoud van zoveel mogelijk bomen.

Onze aanpak

We hebben een groep gevormd van belanghebbenden en belangstellenden, evenals OV-experts, buurtvertegenwoordigers, een architect en bomenkenners. Zij vormden gezamenlijk een denktank die meerdere keren bij elkaar is gekomen en een aantal technische toelichtingen gehad heeft van de HTM over trams en tramsporen. Ook zijn er locatiebezoeken georganiseerd voor de denktankleden en is er een onafhankelijk bomenonderzoek uitgevoerd. Tijdens al die overleggen is aan meerdere varianten gewerkt en zijn de voor- en nadelen ervan afgewogen.

Het resultaat

  • Eén voorkeursvariant is uit de denktank naar voren gekomen, die op breed draagvlak kon rekenen;
  • Deze variant is aan de raad voorgelegd, die haar steun heeft uitgesproken;
  • De voorkeursvariant is daarna ook daadwerkelijk uitgevoerd

Wil je op de hoogte blijven?