Een gedragen Transitievisie Warmte voor Meierijstad

scroll down

De gemeente Meierijstad stelde in 2021 haar Transitievisie Warmte (TVW) op, waarin zij omschrijft welke stappen de gemeente gaat zetten om in 2050 compleet aardgasvrij te zijn.  Omdat de Transitievisie Warmte inwoners achter hun voordeur raken, hechtte de gemeente er groot belang aan dat inwoners en andere belanghebbenden al vanaf het begin betrokken werden bij het opstellen van dit beleid. Awareness ontwikkelde en verzorgde de communicatie- en participatieaanpak voor het traject waarin de gemeente uiteindelijk de keuze maakte voor de eerste potentiële startwijken. 

Klant
Meierijstad
Looptijd
2021-2022

Meer informatie

Hannet Johannes
Eric Vink

De vraag

Stichting W/E Adviseurs en Awareness zijn gevraagd om de gemeente te helpen een inhoudelijk meer gedetailleerde uitwerking van de TVW te ontwikkelen. Tijdens dit project dat meer dan een jaar duurde, zetten we samen met de gemeente de stappen om te komen van 90 potentiële startwijken naar uiteindelijk 2 wijken. Tijdens dit gehele traject werden de inwoners van Meiei4ejrstad en andere belanghebbenden betrokken en mochten zij meepraten over de voorliggende keuzes. Ook was Awareness verantwoordelijk voor de communicatie over de ontwikkeling van de transitievisie, waar dat bijdraagt aan draagvlak voor de vervolgstappen richting Wijkuitvoeringsplannen (WUP).

Onze aanpak

Onze werkwijze zorgde voor een meer gedetailleerde uitwerking van de Transitievisie Warmte. Daar zorgde W/E Adviseurs voor door gebouwgegevens te gebruiken bij het opstellen van de transitievisie. Dat gaf specifiekere informatie over woningen en daardoor ook een beter inzicht in de kosten/baten-verhouding. Hierdoor werden keuzes beter onderbouwd. Bovendien gaf het koppelkansen voor circulariteit, klimaatadaptatie en specifieke issues die op wijkniveau spelen.

Op sociaal-maatschappelijk vlak zorgde Awareness voor een gedegen participatieaanpak. Door gelaagde participatie speelden we beter in op lokale verschillen en hoe intensief mensen betrokken wilden en konden zijn. Zo activeerden we in een vroeg stadium kansrijke wijken en werkten we aan draagvlak voor de eerste wijken die van het gas af gaan en met een WUP aan de slag mogen. Een klankbordgroep van maatschappelijke belangen keek over onze schouder mee, zodat we niets over het hoofd zagen. Daarnaast betrokken we voorlopers en informeerden we ook de gemeenteraad op verschillende momenten. 

Deze aanpak leende zich ook voor gedegen communicatie. Daarbij beperkten we ons niet tot voorlichting over de transitievisie; dat is voor veel inwoners nog niet concreet genoeg. Daarom kozen we voor bewustwording, toegankelijke communicatie en betrokken we mensen vroeg door de communicatie aan te laten sluiten op hun leefwereld.

In onze aanpak werkten we in drie fases, waarbij het inhoudelijk spoor (W/E adviseurs) voor input zorgde die we in het publieke spoor verder inkleurden en uitwerkten. Na iedere fase legden we de uitkomsten en keuzes voor in het politieke spoor.

Om te komen tot een in participatie opgestelde TvW organiseerden we o.a. een digitaal spreekuur, zeven bewonersavonden, twee straatacties, twee enquêtes, negen gesprekken met wijk- en dorpsraden en drie bijeenkomsten van de klankbordgroep. Tijdens deze acties verzorgden we de gespreksleiding en waren we ook verantwoordelijk voor de logistieke organisatie en technische moderatie. Daarnaast verzorgden we twee bewonersbrieven, een ansichtkaart, de Q&A voor de website, poster – en flyermateriaal om te gebruiken bij de participatieacties en schreven we verschillende teksten voor uitnodigingen, de website en andere publicaties. 

Uiteindelijk heeft onze inzet ertoe bijgedragen dat de gemeenteraad van Meierijstad op 27 januari 2022 heeft ingestemd met een TVW waarin op basis van technisch-inhoudelijke aspecten en het participatieve spoor keuzes zijn gemaakt voor de potentiële startwijken.

Het resultaat

  • Een gedragen TVW met daarin keuzes voor de potentiële startwijken
  • Goed geïnformeerde en betrokken inwoners, zowel van de gehele gemeente als de potentiële startwijken in het bijzonder
  • Een vroegtijdig geïnformeerde en betrokken raad

Wil je op de hoogte blijven?